Uroczystość nadania imienia Marii Konopnickiej

Dzień 23 maja 2011 roku zapisał się w historii Szkoły Podstawowej w Zaczarniu jako jeden z najważniejszych. Tego właśnie dnia odbyła się uroczystość nadania imienia Marii Konopnickiej oraz prawa do posiadania sztandaru.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym. Koncelebrowali ją: ks. dr Jacek Nowak – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, ks. Robert Filipowicz – Proboszcz Parafii Zaczarnie, ks. Czesław Górka – Kapelan Nauczycieli, ks. Kazimierz Górz. Homilię wygłosił znawca życia i twórczości Marii Konopnickiej ks. dr Nowak. Zwracając się do społeczności szkoły mówił: „Maria Konopnicka była dzieckiem epoki, cechowała ją ogromna wiara, wrażliwość na losy ludzi i miłość do Ojczyzny. Jej wybór na Patrona szkoły jest również świadectwem tego, że Wy także jesteście kontynuatorami Jej idei. Umieszczony na Waszym Sztandarze napis: Polski My Naród Polski Lud to wielkie dla Was zobowiązanie i wyzwanie na dziś, jutro i pojutrze”. W czasie Mszy Św. poświęcono także przepiękny Sztandar szkoły.
W czasie przemarszu uczestników uroczystości do szkoły odsłonięto tablicę pamiątkową ufundowaną przez mieszkańców Zaczarnia.  Aktu odsłonięcia dokonali: Wójt Gminy Lisia Góra Stanisław Wolak, Dyrektor Szkoły Bożena Kawa, przewodnicząca Rady Rodziców Małgorzata Tokarz, przedstawiciele duchowieństwa na czele z ks. Proboszczem, przedstawiciele społeczności uczniowskiej.
Dalsza część uroczystości odbyła się na sali gimnastycznej. Zaproszonych gości powitała dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaczarniu pani Bożena Kawa. Wśród nich byli m.in.:
•    Urszula Augustyn – Poseł na Sejm RP
•    Andrzej Sztorc – Poseł na Sejm RP
•    Urszula Blicharz - Dyrektor Delegatury KO w Tarnowie reprezentująca Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie,
•    Stanisław Wolak - Wójt Gminy Lisia Góra,
•    Edward Stach – Przewodniczący Rady Gminy Lisia Góra wraz z Radnymi,
•    Zbigniew Kuta – Radny Powiatu Tarnowskiego,
•    Janina Sak – starszy wizytator KO- Delegatura w Tarnowie,
•    Maria i Ryszard Chłopkowie – przedstawiciele Klubu Parafii Lisia Góra w Chicago
•    Łucja Kowalska – Dyrektor Szkoły im. Marii Konopnickiej z Lwowa wraz z delegacja,
•    Paweł Bukowski Dyrektor Muzeum im. Marii Konopnickiej w Żarnowcu
•    Barbara Bukowska – kustosz muzeum w Żarnowcu,
•    Stanisława Uchwat Skarbnik Gminy Lisia Góra,
•    Lidia Jaźwińska – Redaktor Naczelna Głosu Lisiej Góry,
•    Edward Kędzierski – Dyrektor GOK – także sponsor  uroczystości,
•    Stanisław Sysło – Sołtys i Radny Zaczarnia,
•    Paweł Stach – Radny Zaczarnia,
•    Ks. Robert Filipowicz – Proboszcz Parafii Zaczarnie,
•    Ks. Czesław Górka – Kapelan Nauczycieli,
•    Tadeusz Kozioł – Dyrektor Gimnazjum w Zaczarniu,
•    Marta i Marian Brożkowie – sponsorzy
•    Sylwia i Paweł Chrzanowscy – sponsorzy,
•    Stanisław Martuszewski – sponsor
•    Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli wraz z Pocztami Sztandarowymi,
•    Rodzice, społeczność Zaczarnia
•    Nauczyciele i pracownicy szkoły.
W dalszej części uroczystości Przewodniczący Rady Gminy Lisia Góra pan Edward Stach odczytał i przekazał pani dyrektor akt nadania imienia Marii Konopnickiej Szkole Podstawowej w Zaczarniu.
Z kolei w imieniu Klubu Parafii Lisia Góra w Chicago, akt ufundowania Sztandaru odczytała Pani Maria Chłopek. Następnie odbyła się ceremonia wbijania pamiątkowych gwoździ w drzewce sztandaru. Dokonali tego: Pan Ryszard Chłopek, Pan Stanisław Wolak, Pan Stanisław Sysło, Pani Janina Sak, Pani Małgorzata Tokarz oraz Natalia Niepsuj. Później sztandar na ręce Wójta Gminy przekazał członek Klubu Pan Ryszard Chłopek. Następnie kolejno Wójt Stanisław Wolak przekazał Sztandar Dyrektor Szkoły Bożenie Kawa, która oddała go społeczności uczniowskiej. Odbyło się także ślubowanie, a Chór szkolny zaprezentował Hymn szkoły.
Uroczystość była także okazją do tego, aby zaproszeni goście podzielili się swoimi wrażeniami i refleksjami. Głos zabrali m.in.: Posłowie na Sejm RP Urszula Augustyn i Andrzej Sztorc, reprezentująca Małopolskiego Kuratora Oświaty i Wychowania w Krakowie, Dyrektor Delegatury KO w Tarnowie Urszula Blicharz, przedstawiciel Klubu Parafii Lisia Góra w Chicago Ryszard Chłopek, Wójt Gminy Stanisław Wolak, Dyrektor Szkoły im. Marii Konopnickiej we Lwowie Łucja Kowalska, Przewodniczący Rady Gminy Edward Stach, Dyrektor Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu Paweł Bukowski. Na zakończenie głos zabrała Dyrektor Szkoły im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Pani mgr Bożena Kawa, która krótko przedstawiła drogę do nadania imienia. W tej części Pani Dyrektor wręczyła także wyróżnienia „Przyjaciel Szkoły”. Otrzymali je: Klub Parafii Lisia Góra w Chicago, Wójt Gminy Lisia Góra Stanisław Wolak, była długoletnia Dyrektor Szkoły Janina Sak oraz Państwo Marta i Marian Brożkowie – rodzice, a jednocześnie sponsorzy wielu inicjatyw podejmowanych w szkole.
Uwieńczeniem całości był program artystyczny – spektakl słowno-muzyczno-taneczny oparty na motywach utworów Marii Konopnickiej. Scenariuszem i reżyserią zajęła się Katarzyna Hobler, aranżacją muzyczną Dariusz Augustyn przy współpracy z muzykami: Pawłem Maurycym, Michałem Przetakiem oraz Robertem Wałaszkiem, natomiast tańce przygotowała Jolanta Wróblewska. Przedstawienie zostało przygotowane na wysokim poziomie artystycznym i merytorycznym.

Na zakończenie uroczystości podziękowania dla Dyrekcji Szkoły, nauczycieli, rodziców, duchownych, uczniów i wszystkich tych, którzy mieli swój wkład w przygotowanie uroczystości przekazał w imieniu władz samorządowych Zaczarnia – Radny Paweł Stach.

Dyrektor szkoły wraz z Gronem Pedagogicznym pragną serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania tej niezwykłej uroczystości.